Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka. O začetku stečajnega postopka odloči sodišče na predlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka.

Predlog za začetek stečajnega postopka je upravičen vložiti:

  • dolžnik,
  • osebno odgovorni družbenik dolžnika,
  • upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca,

Predlog za začetek stečajnega postopka mora vsebovati:

  • identifikacijske podatke o dolžniku,
  • opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik postal insolventen, in dokaze o teh dejstvih,
  • 3. zahtevek, da sodišče nad dolžnikom začne stečajni postopek.

Predlogu za začetek stečajnega postopka je treba priložiti:

  • morebitne listinske dokaze o tem, da je dolžnik postal insolventen
  • dokaz o plačilu predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka, razen če je predlagatelj po tem zakonu založitve predujma oproščen.

Predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži upnik mora vsebovati tudi opis dejstev in okoliščin, iz katerih verjetno izhaja, da ima terjatev do dolžnika in da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca. Upnik mora predlogu za začetek stečajnega postopka priložiti morebitne listinske dokaze o svoji terjatvi in zamudi z njenim plačilom.

Za brezplačne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 041/755-370 ali pišete na naš mail