Z dne 1.11.2023 je začela veljati nova novela ZFPPIPP-H, ki je spremenila postopek osebnega stečaja, odpusta obveznosti in stečaja zapuščine.

V kolikor vas zanima kje se največje spremembe, nas lahko vedno pokličete na naš telefon ali nas kontaktirate.

Spremembe pri osebnem stečaju

383. člen – pravila o stečajnem postopku nad pravno osebo, ki se/se ne uporabljajo v osebnem stečaju; 395. člen – prisilna izselitev dolžnika iz nepremičnine; 396. člen – sklep o končanju postopka osebnega stečaja; 396.a člen – smrt stečajnega dolžnika; 384. člen – ugotavljanje stanja dolžnikovega premoženja; 389.a člen – pogoji za poslovanje dolžnika kot podjetnika; 394. člen – zaseg denarnega dobroimetja na dolžnikovih denarnih računih;

Spremembe pri odpustu obveznosti:

 • 399 člen – namen, ovire in zloraba pravice do odpusta obveznosti;
 • 400. člen – trajanje preizkusne dobe;
 • 408. člen – terjatve za katere učinkuje odpust obveznosti;
 • 409. člen – pravni učinki odpusta obveznosti;

Spremembe pri stečaju pravnih oseb

Obveznosti poslovodstva ob nastanku insolventnosti

 • Ne sme opravljati nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti, razen tistih, ki so nujne za redno poslovanje družbe.
 • Prednostne terjatve
 • Tekoče stroške rednega poslovanja
 • Tekoče dobave blaga ali storitev potrebni za redno poslovanje
 • DDV, trošarine, prispevki

Enako obravnavati vse upnike

POSLOVODSTVO MORA BREZ ODLAŠANJA, VENDAR NAJPOZNEJE V ENEM MESECU PO NASTANKU INSOLVENTNOSTI VLOŽITI PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA INSOLVENTNOSTI NA SODIŠČE.

GROZEČA INSOLVENTNOST – POLOŽAJ, KI NASTANE, ČE JE VERJETNO, DA BO V ENEM LETU DOLŽNIK POSTAL INSOLVENTEN

Novost pri sprejetem zakonu je postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, ki se vodi z namenom, da se na podlagi sklenjene prisilne poravnave omogoči izvedba tistih ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki so potrebni, da se odpravijo vzroki, zaradi katerih bi dolžnik lahko postal insolventen.

Obveznosti ob nastanku grozeče insolventnosti

Poslovodstvo in drugi organi družbe nenehno spremljajo dogajanje, ki bi lahko ogrozilo nadaljnji obstoj družbe. Če poslovodstvo prepozna tak razvoj dogodkov, sprejme ukrepe finančnega prestrukturiranja, usmerjene v odpravo grozeče insolventnosti, in nemudoma poroča organom nadzora. Če ukrepi, ki jih je treba sprejeti, niso v pristojnosti ali niso v celoti v pristojnosti poslovodstva, poslovodstvo izvede ustrezne aktivnosti, da jih obravnavajo organi nadzora ali drugi pristojni organi družbe.

Če družbi grozi insolventnost, morajo poslovodstvo in drugi organi družbe ravnati tako, da:

 • se izogibajo ravnanjem, zaradi katerih bi bili upniki, ki so v razmerju do družbe v enakem položaju, neenako obravnavani, razen če je tako ravnanje storjeno z namenom preprečiti nastop insolventnosti;
 • pri svojih odločitvah upoštevajo interese upnikov, lastnikov kapitala in drugih deležnikov, katerih interesi bi lahko bili prizadeti;
 • se izogibajo ravnanjem, s katerimi se ogroža ali zmanjšuje premoženje družbe ali kako drugače ogroža sposobnost preživetja družbe.«.

Kdo je upravičen predlagatelj postopka grozeče insolventnosti?

Upravičen predlagatelj je samo dolžnik ali osebno odgovoren družbenik.

Katere terjatve so predmet prestrukturiranja?

Predmet prestrukturiranja so tako navadne kot tudi zavarovane, finančne in nefinančne. Lahko tudi smo finančne, postopek pa ne more vplivati na terjatve delavcev.

Katere družbe lahko uporabijo postopek?

Lahko ga uporabijo velike, srednje majne, mikro in tudi samostojni podjetniki.

Priloge k predlogu:

 • Načrt prestrukturiranja
 • Finančno poročilo z revizorjevim mnenjem (po going concern vrednosti)
 • Mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o načrtu