Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Obligacijski zakonik
(Uradni list RS, št. 83/01, 32/04 – UROZ195, 28/06 – odločba US, 29/07 – odločba US in 40/07 – OZ-A)

Zakon o dedovanju
(Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 17/91-I – ZUDE, 13/94 – ZN, 40/94 – odločba US, 82/94 – ZN-B, 117/00 – odločba US, 67/01, 83/01 – OZ)

Zakon o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI)

Zakon o izvršbi in zavarovanju
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 67/07 – ZS-G)

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 67/07 – ZTFI)

Zakon o plačilnem prometu
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 131/06 – ZBan-1 in 102/07)

Zakon o sodnem registru
(Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo)

Zakon o zemljiški knjigi
(Uradni list RS, št. 58/03)